Καλώς Ήλθατε στον Ε.Ο.Α.Ε.Ν

Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών

Ο Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.) είναι αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ίδρυσαν τα ελληνικά νησιωτικά Επιμελητήρια, στην κοινή τους προσπάθεια να αντιμετωπίσουν τις αρνητικές οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές επιπτώσεις που βιώνουν οι νησιώτες, εξ΄ αιτίας της γεωπολιτικής μειονεξίας των νησιών.

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Ε.Ο.Α.Ε.Ν.

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής, Θεωρητικής Κατάρτισης, Πρακτικής Άσκησης και Πιστοποίησης

Ενεργητικές πολιτικές και στοχευμένο πρόγραμμα κατάρτισης – πιστοποίησης για την προώθηση 600 ανέργων στην απασχόληση στον τομέα του “Food & Beverage Management”

 • ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής υποστήριξης
 • 80 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 120 ώρες πρακτική άσκηση
 • Πιστοποίηση γνώσεων & δεξιοτήτων
 • 1.000€ Εκπαιδευτικό επίδομα (μικτά)

Δικαιολογητικά συμμετοχής

 1. Αντίγραφο των δυο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας
 2. Βεβαίωση Ανεργίας σε ισχύ την οποία ο/η υποψήφιος/α θα εκδώσει από το portal της Δ.ΥΠ.Α. (τρέχουσα κατάσταση), την ημέρα υποβολής της αίτησής του/της, με χρήση των προσωπικών του/της κωδικών
 3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή (επισυνάπτονται σε 1 συμπιεσμένο αρχείο μορφής zip). Σημείωση: Το απολυτήριο Δημοτικού σχολείου, γίνεται αποδεκτό ως τίτλος σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης, μόνο για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980
 4. Έγγραφο με τα στοιχεία μητρώου – φυσικού προσώπου, το οποίο ο/η υποψήφιος/α θα εκδώσει από το portal της myAADE με χρήση των προσωπικών του/της κωδικών TaxisNet και με το οποίο θα πιστοποιείται ο ΑΦΜ και η ΔΟΥ που ανήκει
 5. Αντίγραφο οποιουδήποτε επίσημου εγγράφου όπου αναγράφεται το ΑΜΚΑ του/της υποψήφιου/ας
 6. Αντίγραφο οποιουδήποτε επίσημου εγγράφου όπου αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ/Α.Μ. ΙΚΑ) του/της υποψήφιου/ας
 7. Υπεύθυνη δήλωση (η οποία θα απευθύνεται στον Ε.Ο.Α.Ε.Ν.), ψηφιακά υπογεγραμμένη από το gov.gr ή γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ στην οποία ο/η υποψήφιος/α θα δηλώνει ότι:
  • Δεν είμαι σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια ή μαθητής/τρια και βρίσκομαι εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης
  • Δεν παρακολουθώ ή/και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης
  • Τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων
  • Είμαι μόνιμος/η κάτοικος της περιοχής παρέμβασης των Ιονίων Νήσων
 8. Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (φωτοτυπία βιβλιαρίου ή εκτύπωση από τον ηλεκτρονικό τραπεζικό λογαριασμό e-banking) με εμφανή τον ΙΒΑΝ και την εκδότρια Τράπεζα, στον οποίο ο/η υποψήφιος/α θα είναι Κύριος/α Δικαιούχος

ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Scroll to Top