ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πρόγραμμα Κατάρτισης

Στο πλαίσιο του παρόντος Έργου θα υλοποιηθεί το  πρόγραμμα κατάρτισης «Food and Beverage Management» το οποίο σχεδιάστηκε με βάση την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης και αποτελείται από δράσεις Συμβουλευτικής, Επαγγελματικής Κατάρτισης, Πρακτικής Άσκησης και Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων  που αποκτήθηκαν από τους άνεργους σε αντικείμενο που αποτελεί τομέας προτεραιότητας της Περιφέρειας Ιονίων.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα κατάρτισης που θα υλοποιηθεί περιλαμβάνει:

 • Συμβουλευτική: Η συμβουλευτική περιλαμβάνει τη συμμετοχή ανέργων σε 3 εξατομικευμένες συνεδρίες συμβουλευτικής
 • Κατάρτιση: Το πρόγραμμα κατάρτισης είναι συνολικής διάρκειας 80 ωρών για τον κάθε ωφελούμενων και θα διεκπεραιωθεί με βάση την εξειδίκευση του αντικείμενου κατάρτισης.
 • Πρακτική Άσκηση: Μετά την υλοποίηση της θεωρητικής κατάρτισης θα πραγματοποιήσει τοποθέτηση των ωφελούμενων σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού ή Δημόσιου τομέα για Πρακτική άσκηση διάρκειας 120 ωρών.
 • Πιστοποίηση: Η συμμετοχή στις εξετάσεις για τη λήψη πιστοποίησης των αποκληθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων είναι υποχρεωτική και αναμένεται να συμβάλει θετικά στην ενίσχυση της απασχόλησης

Τα προγράμματα Κατάρτισης, οι θεματικές ενότητες και οι ώρες εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης ανά ενότητα περιλαμβάνονται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ FOOD & BEVERAGE MANAGEMENT
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 80 ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & 120 ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ (ΩΡΕΣ)
1. Υγεία και ασφάλεια στην εργασία • Γενικοί κανόνες 

• Κανονιστικές/ Νομοθετικές ρυθμίσεις

• Βασικές προδιαγραφές

Θεωρητική Κατάρτιση: 2
2. Βασικές αρχές εργατικού δικαίου • Κύρια χαρακτηριστικά 

• Εργασιακά δικαιώματα

• Σχέση εξαρτημένης εργασίας

• Εργατικά ατυχήματα

Θεωρητική Κατάρτιση: 2
3.  Βασικές αρχές λειτουργίας των Επιχειρήσεων • Διαχείριση χρόνου (Time Management) 

• Αρχές διοίκησης προσωπικού

• Προγραμματισμός εργασιών

• Κατανομή καθηκόντων

• Σκοπός, Έννοια και Μορφές της Επιχείρησης

• Δομή και Βασικές Λειτουργίες μιας Επιχείρησης

• Οργάνωση και Αρχές Διοίκησης μιας Επιχείρησης

• Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

• Το Εργασιακό Περιβάλλον μιας Επιχείρησης

Θεωρητική Κατάρτιση: 2
4.  Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης • Παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία 

• Καταπολέμηση των διακρίσεων που βασίζονται στο φύλο, στη φυλετική / εθνική καταγωγή, στη θρησκεία / πεποιθήσεις, στην αναπηρία, στην ηλικία, στο γενετήσιο προσανατολισμό

• Προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία

Θεωρητική Κατάρτιση: 2
5.  Εισαγωγή στο Food & Beverage Management • Έννοιες και το περιεχόμενο βασικών ορισμών της εστίασης και του F&B Management 

• Κατηγοριοποιήσεις και χαρακτηριστικά εστιατορίων με βάση τον χώρο, τον τρόπο εκμετάλλευσης

• Κατηγορίες και τα χαρακτηριστικά των Bars

• Κύριες έννοιες ποιότητας στη διαχείριση μιας επιχείρησης ή τμήματος εστίασης

• Διαχείριση και Οργάνωση επιχειρήσεων Εστίασης

Θεωρητική Κατάρτιση: 16 

Πρακτική Άσκηση: 25

6.  Τοπικά Προϊόντα Ιονίων Νήσων • Τοπικά προϊόντα και παρασκευές ανά περιοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Θεωρητική Κατάρτιση: 12
7.  Διοίκηση Προσωπικού • Επιλογή Προσωπικού, τεχνικές και προτεραιότητες 

• Εκπαίδευση προσωπικού, μέθοδοι και προσεγγίσεις

• Διαχείριση προσωπικού στον χώρο εργασίας.

Κρίσιμες δεξιότητες και γνώσεις όπως επίλυση διαφορών, παροχή κινήτρων, κανόνες συμπεριφοράς, πειθαρχικός έλεγχος

Θεωρητική Κατάρτιση: 14 

Πρακτική Άσκηση: 25

8.  Διαχείριση Μενού και Προώθηση Πωλήσεων • Τα είδη Menu 

• Χαρακτηριστικά καταλόγου

• Γενικοί κανόνες σύνθεσης εδεσματολογίου

• Αρχές σύγχρονου Menu Engineering

Θεωρητική Κατάρτιση: 8 

Πρακτική Άσκηση: 30

9. Έννοια Κόστους • Η σημασία του κόστους σε μια επιχείρηση ή τμήμα εστίασης 

• Μεθοδολογίες και διαχωρισμός κατηγοριών εξόδων

Θεωρητική Κατάρτιση: 10 

Πρακτική Άσκηση: 20

10. Πρότυπες Ενέργειες • Πρότυπες Συνταγές 

• Πρότυπο κόστος συνταγής

• Μαγειρική απώλεια

• Αναλώσιμα

• Τελικό κόστος συνταγής

Θεωρητική Κατάρτιση: 12 

Πρακτική Άσκηση: 20

Σύνολο Θεωρίας 80
Σύνολο Πρακτικής 120

Σχετικά με το ΕΟΑΕΝ

Ο Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (με διακριτικό τίτλο Ε.Ο.Α.Ε.Ν.) αποτελεί μη κεντρική Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ε.Ο.Α.Ε.Ν. είναι αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η οποία συστάθηκε την 01/08/1994 με πρωτοβουλία των ελληνικών νησιωτικών Επιμελητηρίων. Μέλη του είναι και μπορούν να γίνουν Επιμελητήρια της Ελλάδος, τα οποία είτε έχουν την έδρα τους σε νησιωτική περιοχή ή στη χωροταξική τους αρμοδιότητα ανήκουν νησιά. Ο Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ιδρύθηκε από την ανάγκη που προέκυψε να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές επιπτώσεις που βιώνουν οι νησιώτες, εξ΄ αιτίας της γεωπολιτικής μειονεξίας των νησιών.  Η έδρα της Αναθέτουσας Αρχής βρίσκεται στην πόλη της Χίου στο νομό Χίου.

Μέρος των σκοπών της λειτουργίας της Αναθέτουσας Αρχής (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.), όπως αυτοί προβλέπονται στο καταστατικό της είναι:

 • Η ενεργοποίηση των νησιωτικών Επιμελητηρίων της χώρας ώστε να προχωρήσουν από κοινού σε ενέργειες, οι οποίες θα θέσουν σε εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο τον προβληματισμό των νησιών και τη σημαντική πραγματική απόκλιση τους από την υπόλοιπο ηπειρωτικό ευρωπαϊκό χώρο και που θα οδηγήσουν σε πολιτική και μέτρα για μια ολοκληρωμένη οικονομική και κοινωνική συνοχή.
 • Η συνεργασία με άλλα Επιμελητήρια της χώρας και τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές και τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε., για την ανάπτυξη των νησιών.
 • Η καταγραφή και μελέτη των ιδιαίτερων προβλημάτων, των τυχόν εγγενών μειονεξιών, που αντιμετωπίζουν τα νησιά και εμποδίζουν την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική τους ανάπτυξη.
 • Η επιδίωξη τρόπων επίλυσης-αντιμετώπισης των προβλημάτων των νησιών.
 • Η οργάνωση νησιωτικών δικτύων συνεργασίας, μεταφοράς τεχνογνωσίας, τηλεματικής διασύνδεσης και συμμετοχής των νησιωτικών επιμελητηρίων, είτε ομαδικώς είτε μεμονωμένα σε κοινοτικά προγράμματα ή πρωτοβουλίες.
 • Η μελέτη/ διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών των μελών των επιχειρήσεων μελών των Επιμελητηρίων που συγκροτούν τον Ε.Ο.Α.Ε.Ν. και η δημιουργία κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προάγουν το μέλλον των Επιμελητηρίων και στοχεύουν στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων σχετικών με τα επαγγέλματα των μελών τους καθώς και τη διασύνδεση των προσφερόμενων με τις ζητούμενες δεξιότητες στην αγορά εργασίας.

Ο ΕΟΑΕΝ βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς σε θέματα όπως η αειφόρος ανάπτυξη, το εμπόριο, οι μεταφορές, οι επικοινωνίες, ο τουρισμός, κ.λπ.. Ενημερώνει τακτικά τα Υπουργεία Ανάπτυξης, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Εξωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και τα ελληνικά πολιτικά κόμματα, για τα πορίσματα των μελετών του αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές περιοχές.

Ο ΕΟΑΕΝ, έχει τακτική συνεργασία με την ΧΧΙ Γενική Διεύθυνση «Περιφερειακή Πολιτική και Συνοχή» και την ΧΧΙΙΙ Γενική Διεύθυνση «Πολιτική Επιχειρήσεων, Εμπόριο, Τουρισμός και Κοινωνική Οικονομία» της Ε.Ε., ενώ συμμετείχε στο πρόγραμμα REACTE και στην Ομάδα Εργασίας «Εμπόριο και Νησιά». Συνεργάζεται στενά με την Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τη Διακοινοβουλευτική Επιτροπή Νησιών, τους Έλληνες Ευρωβουλευτές και την Επιτροπή των Νησιών της Διάσκεψης των Περιφερειακών και Παράκτιων Περιοχών της Ευρώπης CRPM. Είναι μέλος της Μεσογειακής Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης- CMDD, καθώς επίσης και της ASCAME, Συνέλευση των Επιμελητηρίων της Μεσογείου.

Ο ΕΟΑΕΝ, για την επίτευξη των στόχων του, παρέχει τακτική ενημέρωση και προωθεί την ευαισθητοποίηση των αντίστοιχων Επιμελητηρίων των νησιωτικών περιοχών της Ε.Ε. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε η ίδρυση ενός νέου Επιμελητηριακού νησιωτικού φορέα σκέψης και δράσης με την επωνυμία «Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης» με έδρα τη Χίο με μέλη της 33 νησιωτικά Επιμελητήρια από την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Το δίκτυο έχει 4 συνδεδεμένα μέλη: 3 από την Κύπρο και 1 από την Μάλτα, ενώ συνεχώς διευρύνεται. Το Δίκτυο με τη βοήθεια και την υποστήριξη του ΕΟΑΕΝ έχει αναλάβει σημαντικό αριθμό πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο την προβολή των νησιωτικών προβλημάτων και την προώθηση πρακτικών και επωφελών λύσεων σε αυτά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΕΟΑΕΝ, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Επιμελητηριακού Ομίλου https://eoaen.com/

Δικαιολογητικά συμμετοχής

 1. Αντίγραφο των δυο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας
 2. Βεβαίωση Ανεργίας σε ισχύ την οποία ο/η υποψήφιος/α θα εκδώσει από το portal της Δ.ΥΠ.Α. (τρέχουσα κατάσταση), την ημέρα υποβολής της αίτησής του/της, με χρήση των προσωπικών του/της κωδικών
 3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή (επισυνάπτονται σε 1 συμπιεσμένο αρχείο μορφής zip). Σημείωση: Το απολυτήριο Δημοτικού σχολείου, γίνεται αποδεκτό ως τίτλος σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης, μόνο για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980
 4. Έγγραφο με τα στοιχεία μητρώου – φυσικού προσώπου, το οποίο ο/η υποψήφιος/α θα εκδώσει από το portal της myAADE με χρήση των προσωπικών του/της κωδικών TaxisNet και με το οποίο θα πιστοποιείται ο ΑΦΜ και η ΔΟΥ που ανήκει
 5. Αντίγραφο οποιουδήποτε επίσημου εγγράφου όπου αναγράφεται το ΑΜΚΑ του/της υποψήφιου/ας
 6. Αντίγραφο οποιουδήποτε επίσημου εγγράφου όπου αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ/Α.Μ. ΙΚΑ) του/της υποψήφιου/ας
 7. Υπεύθυνη δήλωση (η οποία θα απευθύνεται στον Ε.Ο.Α.Ε.Ν.), ψηφιακά υπογεγραμμένη από το gov.gr ή γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ στην οποία ο/η υποψήφιος/α θα δηλώνει ότι:
  • Δεν είμαι σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια ή μαθητής/τρια και βρίσκομαι εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης
  • Δεν παρακολουθώ ή/και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης
  • Τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων
  • Είμαι μόνιμος/η κάτοικος της περιοχής παρέμβασης των Ιονίων Νήσων
 8. Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (φωτοτυπία βιβλιαρίου ή εκτύπωση από τον ηλεκτρονικό τραπεζικό λογαριασμό e-banking) με εμφανή τον ΙΒΑΝ και την εκδότρια Τράπεζα, στον οποίο ο/η υποψήφιος/α θα είναι Κύριος/α Δικαιούχος
Scroll to Top