Ανακοίνωση Έκδοσης Προσωρινών Β΄ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Χίος, 06/09/2023

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων επιτυχόντων και απορριπτέων της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Πράξη με τίτλο «Ενεργητικές πολιτικές και στοχευμένο πρόγραμμα κατάρτισης – πιστοποίησης για την προώθηση των ανέργων στην απασχόληση στον τομέα του Food & Beverage Management» και κωδικό MIS 5067216- Β΄. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Βάσει του από 05/09/2023 πρακτικού συνεδριάσεως της επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Ενεργητικές πολιτικές και στοχευμένο πρόγραμμα κατάρτισης – πιστοποίησης για την προώθηση των ανέργων στην απασχόληση στον τομέα του Food & Beverage Management» MIS 5067216 και έπειτα από τη συλλογή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών, ο Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών προβαίνει στη Συγκρότηση Προσωρινών Πινάκων (κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη βαθμολογία) των Επιτυχόντων και των Απορριπτέων Υποψήφιων Ωφελούμενων. Δεν προέκυψαν επιλαχόντες. Τα αποτελέσματα έχουν προκύψει βάσει της μοριοδότησής τους, για τα Υποέργα 3, 4 & 5 της Πράξης, με βάση τις διαθέσιμες θέσεις που αναφέρονται στη σχετική Πρόσκληση (Κεφάλαιο 6. Κατανομή Ωφελούμενων).

Επισημαίνεται, όπως προβλέπεται στην Πρόσκληση, ότι οι μη επιλεγέντες ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης του Προσωρινού Πίνακα Επιτυχόντων, Επιλαχόντων και Απορριπτέων στην ειδική ιστοσελίδα του έργου: (https://katartisi.eoaen.com/). Οι αντιρρήσεις αποστέλλονται αποκλειστικά με e-mail στο katartisi@eoaen.com, υπόψη της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, όπως αυτή ορίζεται από το δικαιούχο της Πράξης Επιμελητηριακό Όμιλο Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων εξετάζει το εμπρόθεσμο και το βάσιμο των αντιρρήσεων, και εκδίδει απόφαση την οποία κοινοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο στον υποβάλλοντα τις αντιρρήσεις. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων δύναται να ζητήσει περαιτέρω διευκρινίσεις από τον υποβάλλοντα προκειμένου να αξιολογήσει τους ισχυρισμούς όσον αφορά στην ένστασή του. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων πρέπει να αποφανθεί επί των αντιρρήσεων, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την άσκησή τους, άλλως τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη των αντιρρήσεων.

Ακολουθούν οι Προσωρινοί Πίνακες Επιτυχόντων και Απορριπτέων (κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη βαθμολογία) Υποψήφιων Ωφελούμενων.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΚΑΥΑΣΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΚΑΤΑΤΑΞΗΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
EOEAN-7168-6933-6129-180125/08/2023 12:53:39691Επιτυχών/ούσαΖΑΚΥΝΘΟΥ
EOEAN-6571-3746-7823-305828/08/2023 15:11:57692Επιτυχών/ούσαΛΕΥΚΑΔΑΣ
EOEAN-4283-7875-3322-197830/08/2023 12:10:59693Επιτυχών/ούσαΛΕΥΚΑΔΑΣ
EOEAN-5443-0614-5133-065724/07/2023 10:02:17644Επιτυχών/ούσαΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
EOEAN-5244-7021-6020-860227/07/2023 16:24:37645Επιτυχών/ούσαΖΑΚΥΝΘΟΥ
EOEAN-5214-8365-6859-980210/07/2023 17:54:07616Επιτυχών/ούσαΚΕΡΚΥΡΑΣ
EOEAN-7678-3561-3572-724925/07/2023 11:11:15617Επιτυχών/ούσαΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
EOEAN-8492-7629-8069-858218/08/2023 14:20:07548Επιτυχών/ούσαΛΕΥΚΑΔΑΣ
EOEAN-4202-2970-7233-465329/08/2023 10:11:11549Επιτυχών/ούσαΚΕΡΚΥΡΑΣ
EOEAN-5975-6771-7107-885830/08/2023 18:10:015410Επιτυχών/ούσαΛΕΥΚΑΔΑΣ
EOEAN-4681-2564-2647-933921/07/2023 01:04:383511Επιτυχών/ούσαΖΑΚΥΝΘΟΥ
EOEAN-6136-4196-9616-724729/08/2023 10:13:073312Επιτυχών/ούσαΛΕΥΚΑΔΑΣ
EOEAN-8075-2706-5034-890007/07/2023 20:01:113113Επιτυχών/ούσαΚΕΡΚΥΡΑΣ
EOEAN-5802-1140-6952-277711/07/2023 21:28:363014Επιτυχών/ούσαΛΕΥΚΑΔΑΣ
EOEAN-8901-3783-8336-072102/08/2023 16:34:503015Επιτυχών/ούσαΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
EOEAN-3417-8062-6164-369817/07/2023 10:18:382716Επιτυχών/ούσαΖΑΚΥΝΘΟΥ
EOEAN-7947-8007-9650-231218/08/2023 13:51:042717Επιτυχών/ούσαΛΕΥΚΑΔΑΣ
EOEAN-8341-7318-6775-548904/08/2023 18:01:372518Επιτυχών/ούσαΚΕΡΚΥΡΑΣ
EOEAN-5740-9404-2049-545222/08/2023 19:45:012519Επιτυχών/ούσαΖΑΚΥΝΘΟΥ
EOEAN-0558-7704-8300-232229/08/2023 10:27:102520Επιτυχών/ούσαΛΕΥΚΑΔΑΣ
EOEAN-6899-7300-5377-563729/08/2023 10:40:152521Επιτυχών/ούσαΛΕΥΚΑΔΑΣ
EOEAN-5368-8349-5411-523429/08/2023 12:27:542522Επιτυχών/ούσαΛΕΥΚΑΔΑΣ
EOEAN-9593-2382-0701-150821/07/2023 13:59:592223Επιτυχών/ούσαΛΕΥΚΑΔΑΣ
EOEAN-9783-5334-8153-232731/08/2023 18:15:352024Επιτυχών/ούσαΛΕΥΚΑΔΑΣ
EOEAN-7608-1789-4917-200430/08/2023 11:53:401925Επιτυχών/ούσαΛΕΥΚΑΔΑΣ
EOEAN-1788-4023-9924-371327/07/2023 11:57:361526Επιτυχών/ούσαΖΑΚΥΝΘΟΥ
EOEAN-7953-3126-2009-884421/08/2023 18:57:481527Επιτυχών/ούσαΚΕΡΚΥΡΑΣ
EOEAN-7178-7337-6516-519127/07/2023 17:57:061228Επιτυχών/ούσαΚΕΡΚΥΡΑΣ
EOEAN-3238-1931-1945-269328/07/2023 13:29:471229Επιτυχών/ούσαΚΕΡΚΥΡΑΣ
EOEAN-4945-1189-5550-487829/08/2023 11:22:291230Επιτυχών/ούσαΛΕΥΚΑΔΑΣ
EOEAN-0346-7137-2281-358929/08/2023 09:50:24  Απορριφθείς/είσαΖΑΚΥΝΘΟΥ
EOEAN-7559-6703-3126-356328/06/2023 01:52:45  Απορριφθείς/είσαΛΕΥΚΑΔΑΣ
EOEAN-7003-9591-7200-433806/07/2023 10:29:21  Απορριφθείς/είσαΛΕΥΚΑΔΑΣ
EOEAN-8760-4439-6356-760221/06/2023 01:54:26  Απορριφθείς/είσαΚΕΡΚΥΡΑΣ
EOEAN-9571-4233-5212-667420/08/2023 23:31:41  Απορριφθείς/είσαΚΕΡΚΥΡΑΣ
EOEAN-4133-2140-6863-701125/07/2023 22:08:54  Απορριφθείς/είσαΚΕΡΚΥΡΑΣ
EOEAN-2631-0310-4854-802207/08/2023 20:16:56  Απορριφθείς/είσαΚΕΡΚΥΡΑΣ
EOEAN-1014-5234-4438-849219/07/2023 22:05:44  Απορριφθείς/είσιΚΕΡΚΥΡΑΣ
EOEAN-9735-7550-2053-126822/08/2023 23:54:36  Απορριφθείς/είσαΚΕΡΚΥΡΑΣ
EOEAN-6464-0800-4972-253527/08/2023 01:35:35  Απορριφθείς/είσαΛΕΥΚΑΔΑΣ
EOEAN-0205-3474-9965-458323/07/2023 18:54:35  Απορριφθείς/είσαΛΕΥΚΑΔΑΣ
EOEAN-9026-9012-0619-614021/06/2023 17:10:05  Απορριφθείς/είσαΚΕΡΚΥΡΑΣ
EOEAN-5165-4321-3345-365306/07/2023 09:37:59  Απορριφθείς/είσαΚΕΡΚΥΡΑΣ
EOEAN-1266-7214-8727-050306/07/2023 14:18:29  Απορριφθείς/είσαΛΕΥΚΑΔΑΣ
EOEAN-6372-5181-9801-510712/07/2023 13:36:55  Απορριφθείς/είσαΖΑΚΥΝΘΟΥ
EOEAN-4152-9139-4059-611606/08/2023 23:31:47  Απορριφθείς/είσαΚΕΡΚΥΡΑΣ
EOEAN-5119-0728-5754-118520/07/2023 19:18:15  Απορριφθείς/είσαΛΕΥΚΑΔΑΣ

Scroll to Top