Ανάρτηση προσωρινών πινάκων επιτυχόντων και απορριπτέων για τη Ε΄ Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Ενεργητικές Πολίτικες και στοχευμένο πρόγραμμα κατάρτισης πιστοποίησης για την προώθηση των ανέργων στην απασχόληση στον τομέα του Food & Beverage  Management» (MIS 5067216)

Βάσει του από 17/01/2024 πρακτικού συνεδριάσεως της επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.) στο πλαίσιο της Ε΄ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Ενεργητικές Πολίτικες και στοχευμένο πρόγραμμα κατάρτισης πιστοποίησης για την προώθηση των ανέργων στην απασχόληση στον τομέα του Food & Beverage  Management» με MIS 506721 και έπειτα από τη συλλογή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών ο Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.)προβαίνει στη Συγκρότηση Προσωρινών Πινάκων (κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη βαθμολογία) των Επιτυχόντων και των Απορριπτέων Υποψήφιων Ωφελούμενων. Δεν προέκυψαν επιλαχόντες. Τα αποτελέσματα έχουν προκύψει βάσει της μοριοδότησής τους με βάση τις διαθέσιμες θέσεις που αναφέρονται στην σχετική Πρόσκληση (Κεφάλαιο 6. Κατανομή Ωφελούμενων).

Επισημαίνεται, όπως προβλέπεται στη Ε΄ Πρόσκληση, ότι οι μη επιλεγέντες ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης του Προσωρινού Πίνακα Επιτυχόντων και Απορριπτέων ήτοι μέχρι και τις 22/01/2024, στην ειδική ιστοσελίδα της Πράξης (https://katartisi.eoaen.com/). Οι αντιρρήσεις αποστέλλονται αποκλειστικά με e-mail στο katartisi@eoaen.com, υπόψη της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, όπως αυτή ορίζεται από το δικαιούχο της Πράξης Επιμελητηριακό Όμιλο Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων εξετάζει το εμπρόθεσμο και το βάσιμο των αντιρρήσεων, και εκδίδει απόφαση την οποία κοινοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο στον υποβάλλοντα τις αντιρρήσεις. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων δύναται να ζητήσει περαιτέρω διευκρινίσεις από τον υποβάλλοντα προκειμένου να αξιολογήσει τους ισχυρισμούς όσον αφορά στην ένστασή του. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων πρέπει να αποφανθεί επί των αντιρρήσεων, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την άσκησή τους, άλλως τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη των αντιρρήσεων.Ακολουθούν οι Προσωρινοί Πίνακες Επιτυχόντων και Απορριπτέων (κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη βαθμολογία) Υποψήφιων Ωφελούμενων. Πατήστε εδώ για να δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα.

Scroll to Top